Zimní údržba

TS coby správci komunikací ukládá zákon povinnost sestavit OPZÚ a následně se jím řídit. Proto je každoročně zpracován "Operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků", který v souladu s obecně závaznými právními předpisy stanoví práva a povinnosti správce místních komunikací a práva a povinnosti uživatelů komunikací ve městě. Operační plán je každý rok schvalován Radou města a stává se obecnou vyhláškou pro příslušné zimní období. Vzhledem k tomu, že právě začalo zimní období je důležité si připomenout stručné znění OPZÚ.

Zimní údržbou se rozumí zmírňování nebo odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti. Řidiči a chodci jsou proto povinni přizpůsobit jízdu a chůzi stavu komunikací a dbát zvýšené opatrnosti.

Základní povinnosti TS - správce místních komunikací:

- operativně zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích po celé zimní období

od 1. listopadu do 31. března

- řídit a kontrolovat průběh provádění prací souvisejících se zimní údržbou a o této činnost vést předepsanou evidenci

- úzce spolupracovat s orgány MěÚ a Policie ČR při zajišťování zimní údržby

- veškerou činnost provádět ekonomicky, efektivně, s cílem snížit náklady na ZÚ

Základní povinnosti uživatelů místních komunikací:

- přizpůsobit jízdu a chůzi stavu místních komunikací, který je v zimním období obvyklý (kluzkost, vrstva sněhu na komunikaci, sněhové mantinely, atd.),

- při chůzi po chodnících a jiných komunikacích určených výhradně pro chodce používat k chůzi té části komunikace, která je posypána inertním posypovým materiálem

- při přecházení komunikace použít přechodu, který je posypán inertním materiálem; při přechodu komunikace na jiných místech TS ani M za závady ve schůdnosti neodpovídá.


Postup provádění zimní údržby /odklizení sněhu a posyp/ sleduje tyto priority:

  • - provoz dopravy a zásobování
  • - provoz zdravotní služby , hasičských vozidel, trasy svozu PDO
  • - frekventované trasy pohybu občanů
  • - ostatní plochy

Jednotlivé místní komunikace jsou rozděleny do tříd podle důležitosti. Současně jsou vymezeny úseky silnic, místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. V operačním plánu jsou dále stanoveny základní technologické postupy pro zajišťování zimní údržby.